Algemene ledenvergadering 1 november

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING v.v. HOC
1 November 2017
Aanvang: 20.30 uur
Kantine v.v. HOC te Odoorn

 1. Opening.Logo A
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen verslag ALV van 25 oktober 2016.
 4. A. Jaarverslag secretaris vv HOC.
  B. Jeugdcommissie vv HOC.
 5. Jaarverslag penningmeester vv HOC.
 6. Verslag kascommissie vv HOC.
 7. A. Vaststellen begroting 2017-2018. 
  B. Vaststellen contributie 2017-2018.
   
 8. Pauze.
   
 9. Bestuurssamenstelling.
  Aftredend zijn: 
   - Bert Kuipers – niet herkiesbaar

    Voorgedragen door het bestuur:
    Christiaan Bal – algemeen

  Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

 10. A. Verslag vrienden van HOC.
  B. Verslag sponsorcommissie.
  C. Verslag supportersvereniging Geel-Zwart.
 11. Jubilarissen.
 12. Vrijwilligersbeleid.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.